ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตนาภร หน่อแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรพรรณ อุตะมะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอัมพิกา พรมทำ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววลัยพร ลุนบุตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1