ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิวเนตร การกล้า
ครู

นางสาวสุดารัตน์ ประสาร