ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางผกาพรรณ ประสานจิตร
ครู

นายจักรพันธ์ วงชมภูชูวงศ์