ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนภาพร ภาเชื้อ

นางกิตติพร แยงส่อง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางรักคณา สมพร