ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุบลวรรณ พลสวัสดิ์

นางสาวนารี มะรุตพันธ์

นางสาวลัดดาวัลย์ แพงถิ่น

นางสาวสุกัญญา พลสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวบุปผา พลแสน