ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางธนพรรณ แก้วจันดี
ผู้รับใบอนุญาต

นายบำรุง แก้วจันดี
ผู้จัดการสถานศึกษา

นางสาวพัชรา ทุมนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจันทร์เพ็ญ กุลโท
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอุบลวรรณ พลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสิริวธู วงศโภชน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางศิวเนตร การกล้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนวลจันทร์ วงษ์พรมมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ