ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับนักเรียน
การรับนักเรียน
การรับนักเรียน
1. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด
2. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
    ในการเข้าเรียน
3. ประเมินผล และรายงานผลการรับนักเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ