ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบริหารจัดการอาคารสถานที่
การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1. กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาแวดล้อมของสถาน
    ศึกษา
2. บำรุง ดุแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้อยู่ในสภาพที่
    มั่นคง ปลอดภัยเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์
3. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้เกิด     ความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
4. สรุปประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสถานศึกษา