ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การส่งเสริมสนับสนุน
การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
1. สำรวจปัญหา ความต้องการจำเป็นของด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
2. จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในการบริหารงานด้านวิชาการ งบ
    ประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป
3. จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการ
    ปฏิบัติงานทุกด้าน
4. ติดตามประเมินผล สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้าน
    ต่างๆ
5. นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ
    ให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ