ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
1. สำรวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2. จัดทำระเบียนเครือข่ายข้อมูลของสารสนเทศ
3. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ให้    
    สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถและ 
    ทักษะในการปฏิบัจิงาน
5. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษาและ
    ส่วนกลาง 
6. การนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ และการ.    
    ประชาสัมพันธ์