ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่ 118/1 หมู่ที่ 1 ถนนอุบล ตระการ  ตำบลขุหลุ  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  โรงเรียนจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539  คุณครูธนพรรณ  แก้วจันดี  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ  โรงเรียนอนุบาลน้องหญิงเกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาที่ต้องการสร้างเด็กในชนบทให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับเด็กในชุมชนเมือง ได้ศึกษาหาความรู้จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีครูที่ขยัน เอาใจใส่  อบรมสั่งสอนเด็ก  ผู้รับใบอนุญาต    มีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง เด็กเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสที่ครองราชย์ครบ 50 ปี ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          ในระดับปฐมวัย    เน้นการเตรียมความพร้อมอย่างถูกวิธี  ใช้กิจกรรมพัฒนาสมองเพื่อให้เด็กเป็นผู้มีลักษณะสำคัญ คือ มีความสุข  มีทักษะชีวิตและพัฒนาถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ  กระตุ้นการเจริญเติบโตของสมองทุกส่วนอย่างเป็นระบบ  เพราะวัยนี้เป็นช่วงเดียวของชีวิตที่จะพัฒนาศักยภาพของสมองและสติปัญญาให้เจริญเติบโตได้ ใช้กิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กได้เลือกปฏิบัติตามความต้องการอย่างมีความสุข สภาพแวดล้อมในและนอกห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง  สื่อการเรียนการสอนในแต่ละห้องเรียนมีความหลากหลายและเพียงพอ

 

          ในระดับประถมศึกษา   โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง มุ่งพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กให้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เน้นสอนคน ไม่เน้นสอนหนังสือ  เพื่อให้เด็กเป็นผู้ที่มีความคิดที่ดีแบบยั่งยืน ยึดคุณธรรมเป็นอันดับแรก  วิชาการเป็นอันดับรอง  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน  กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์  กิจกรรมศิลปะ  กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมธรรมะศึกษาวันอาทิตย์ กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิและสวดคาถาชินบัญชรก่อนเริ่มเรียนทุกวัน  เพื่อฝึกการพัฒนาจิตให้สงบ สร้างความเป็นกัลยาณมิตรมีน้ำใจ ช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน