ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ