ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวิชาการ
งานวิชาการ
 งานสารบรรณฝ่ายบริหารวิชาการ
1) รับ - ส่งหนังสือ
2) จัดทำคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
3) จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติด้านงานวิชาการ
4) จัดเก็บและรักษาเอกสารงานฝ่ายบริหารวิชาการ
5) จัดเตรียมและทำแบบฟอร์มต่างๆ ของฝ่ายบริหารวิชาการ
6) ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกสอน ฝึกงานของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ติดตามการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
 
 งานจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารวิชาการ
1) ประสานงานเพื่อดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารวิชาการ
2) ดำเนินการปรับซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ให้บริการอัดสำเนาเอกสาร สื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ การถ่ายเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
4) จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำสรุปรายงาน การปฏิบัติงานการจัดหาและการให้บริการ
 
 งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
2) ประสานงานกลุ่มสาระฯให้ศึกษาและวิเคราะห์คัดเลือกหนังสือเรียนต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแบบเรียนในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละปีการศึกษา
3) จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก
4) เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามระเบียบ
5) ประสานงานกลุ่มสาระฯเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดทำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงานและใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
6) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียนและหนังสือประกอบการเรียนต่าง ๆ
7) สรุปรายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียนประจำปี
 
 งานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2) จัดประชุมเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้รองรับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรอื่นที่โรงเรียนจัดขึ้น
3) ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ให้มีคำอธิบายรายวิชาครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นและกำหนดให้มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น 
4) ประสานงานกับครูผู้สอนเพื่อจัดทำหลักสูตรรายวิชาให้มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน
5) เสนอขออนุมัติการใช้หลักสูตรตามระเบียบ
 
 งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรกลุ่มสาระ และหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2) ร่วมมือกับคณะกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจสอบคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้สอดคล้องกัน
3) ประสานงานให้มีคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
4) จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรกลุ่มสาระฯ และหลักสูตรรายวิชาเพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดการเรียนการสอน
5) สรุปรายงานผลการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามระเบียบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6) ตรวจ ติดตาม และดูแลการใช้หลักสูตรรายวิชา เพื่อให้มีการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับแผนฯ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครบตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 งานจัดตารางสอน
1) ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจัดทำตารางสอนให้สอดรับกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรอื่น ทั้งนี้ให้สามารถประกาศใช้ได้ก่อนเปิดภาคเรียน
2) สรุปรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจัดทำตารางสอนประจำภาคเรียน
3) จัดครูที่ปรึกษาชั้นให้เหมาะสม
 
 งานทะเบียนนักเรียน
1) ประสานงานกับกลุ่มงานที่ 2 และกลุ่มงานที่ 3 เพื่อรับทราบข้อมูลหลักสูตรรายวิชา การจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลผู้เรียนรายวิชา
2) จัดทำทะเบียนนักเรียน การลงทะเบียนเรียน การประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา หลักฐานผลการเรียน การจบหลักสูตร การเทียบโอนผลการเรียน
3) จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
ภาคเรียนต่อภาคเรียน
4) บันทึกผลการประเมินลงระบบทะเบียนของนักเรียน
และประชาสัมพันธ์ผลการเรียนของผู้เรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
5) สรุปและรายงานผลข้อมูลสารสนเทศ
6) รายงานผลการเรียนแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน ตามเอกสารหลักฐานดังนี้
แบบ ปพ.1- ระเบียนแสดงผลการเรียน
แบบ ปพ.2 - ใบประกาศนียบัตร
แบบ ปพ.3- แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ออกแบบจัดพิมพ์ โรงเรียนสั่งซื้อมาใช้งาน
แบบ ปพ.6 - แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
แบบ ปพ.7- ใบรับรองผลการศึกษา 
สถานศึกษาออกแบบและจัดทำขึ้นใช้งานได้ตามความเหมาะสม
 
 งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1) ติดตามตรวจสอบเครื่องมือวัดผลเทียบกับแผนการจัดการเรียนรู้ว่าสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัดและเป็นไปตามสาระการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา
2) จัดให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3) จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
4) จัดทำปฏิทินและตารางสอบประจำภาคเรียน โดยการประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และประชาสัมพันธ์
5) จัดทำปฏิทินและตารางสอบแก้ตัวประจำภาคเรียน
โดยการประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และประชาสัมพันธ์
6) ส่งเสริมให้มีการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและ ประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย ส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียน รองรับการประเมินผลระดับชาติ
7) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นคลังข้อสอบครบทุกกลุ่มสาระฯ
8) ส่งเสริมให้จัดทำเครื่องมือและวัดและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9) ติดตามให้ครูใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10) ติดตามและเก็บรวบรวมรายงานผลการประเมินและนำมาปรับปรุง/พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอน
11) จัดทำคลังข้อสอบ ควบคุมข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
12) สรุปรายงานผลข้อมูลสารสนเทศงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รายงานผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
13) จัดทำระเบียบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 งานรับนักเรียน
1) วางแผนการรับนักเรียนประจำปี เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการเป็นรายปี
2) ดำเนินการรับนักเรียนประจำปีและระหว่างปีร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ
3) จัดเตรียมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในแต่ละปี
โดยกำหนดวิธีการคัดเลือก จัดทำประกาศรับสมัคร 
4) ดำเนินการรับสมัคร ทำการคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก ทั้งนี้ให้ดำเนินการในนามคณะกรรมการ
5) จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน
6) สรุปรายงานผลข้อมูลสารสนเทศงานรับนักเรียน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 
 งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน
2) ประสานงานกับกลุ่มงานที่ 2 และ/หรือครูผู้สอนทุกคน เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม ที่ครูพัฒนาขึ้นและใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดทำทะเบียนสื่อ นวัตกรรมของครูผู้สอนทุกคน
3) ส่งเสริมให้มีการประเมินประสิทธิภาพสื่อ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4) สนับสนุนให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจและติดตามการนำสื่อ นวัตกรรมไปใช้จัดการเรียนรู้
5) จัดเก็บและรวบรวมสภาพของปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาและการนำสื่อ นวัตกรรมไปใช้จัดการเรียนรู้ และความต้องการในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำสื่อ นวัตกรรมไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้สื่อ นวัตกรรม ของครูทุกคน โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบและวิพากษ์ผลงานระหว่างกัน
7) สรุปรายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรม ปีละ 1 ครั้ง
 
 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
1) ศึกษาและวิเคราะห์ภาระงาน หน้าที่และตัวชี้วัดของงานที่ครูผู้สอนต้องรับผิดชอบ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เพื่อทราบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาและการปฏิบัติงานของโรงเรียน
2) จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มและเครื่องมือสำหรับการนิเทศ
3) ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานบุคคล เพื่อทราบข้อมูลป้อนกลับของการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
4) จัดทำตารางนิเทศและแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
5) ดำเนินการประชุมชี้แจงเพื่อนิเทศงานการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามตารางนิเทศ เพื่อให้เกิดมาตรฐานที่เป็นที่พึงพอใจ อย่างน้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มละ 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน โดยใช้วิธีการวิพากษ์งานระหว่างกันและกันและข้อมูลป้อนกลับเป็นแนวทางการนิเทศ
6) เก็บรวบรวมผลการนิเทศจากคณะกรรมการ
7) สรุปรายงานผลการนิเทศการศึกษา เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
8) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการนิเทศให้ครูผู้สอน เช่น การบรรยาย การจัดนิทรรศการ การสังเกตในชั้นเรียน การสัมภาษณ์ การสาธิต การระดมสมอง การศึกษาดูงาน การประชุม
 
 กลุ่มงานพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
1) รวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ทำการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเปรียบเทียบกับคำอธิบายรายวิชา เนื้อหา และแผนการจัดการเรียนรู้ ของรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตร และ/หรือสอดคล้องกับลักสูตรแกนกลาง 
3) สนับสนุนครูผู้สอนให้จัดทำหลักสูตรรายวิชาท้องถิ่นบรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
4) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสามารถนำไปใช้จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียน
5) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท้องถิ่นนั้น ๆ โดยประสานงานระหว่างครูผู้สอนและกลุ่มงานฝ่ายวิชาการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 
6) สรุปผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาท้องถิ่นทุกรายวิชา ที่ได้เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนเพื่อผลในการประกันคุณภาพและการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
 
 กลุ่มงานแนะแนวการศึกษา
1) ทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ในรายวิชาแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นปี
2) จัดทำข้อมูลระเบียนสะสมของนักเรียน (ปพ.8) ร่วมกับกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3) ประสานงานกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวของในการคัดกรองและส่งต่อนักเรียนเพื่อผลในการปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางสมรรถนะร่างกาย สมรรถนะของสมอง และสภาวะของจิตใจ ตามความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง
4) คัดเลือกนักเรียนเพื่อการจัดสรรเข้ารับทุนการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการโดยความเห็นชอบของฝ่ายบริหารโรงเรียน
5) สรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศแนะแนวการศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6) จัดทำแผนงาน/โครงการแนะแนวเพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7) จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8) ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9) นำผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
 
 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1) ทำหน้าที่กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบาย
2) ประสานงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนกับกลุ่มงานที่ 2 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสูงสุด
3) กำกับติดตามดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้
4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนงาน/โครงการ และจัดทำสรุปรายงานผลเสนอต่อสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5) สรุปรายงานผลการดำเนินการของกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมข้อเสนอแนะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6) มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
7) จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
9) ส่งเสริมให้ครูประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคำสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
10) ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนและการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
11) นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1) ทำหน้าที่วิจัยและส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยครอบคลุมทั้งการวิจัยบริสุทธิ์ การวิจัยเชิงทดลอง และการประเมินโครงการ
2) จัดรวบรวมผลงานการวิจัย เพื่อจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มใช้ในการนำเสนอเป็นผลงานประจำปีของโรงเรียน และเพื่อการประชาสัมพันธ์งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำปีละ 1 เล่ม และให้มีจำนวนพิมพ์ตามความเหมาะสมของแต่ละปีไป
3) สนับสนุนให้ครูจัดทำและรวบรวมผลงาน Best Practice
4) ประสานงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครูส่งประกวดผลงาน Best Practice
 
 กลุ่มงานประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิชาการร่วมกับชุมชน สถานศึกษา และองค์กรอื่น ได้แก่ สทศ. พสวท.
     สอวน.
1) ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการให้แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษา และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
2) ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ
3) ประสานความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการร่วมกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
4) จัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการให้ความร่วมมือและการพัฒนางานทางวิชาการร่วมกับองค์กรอื่น ประชาสัมพันธ์ผลงานดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง