ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การอำนวยการประสานงานการจัดการศึกษา
การอำนวยการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
การอำนวยการประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
1. สำรวจความต้องการในการเข้ารับบริการศึกษาทุกรูแบบ ทั้งในระบบและนอกระบบและ
    ตามอัธยาศัย
2. กำหนดแนวทางและการเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ง
    การศึกษาในระบบการศึกษาและยอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความ
    ต้องการ    
    ของผู้เรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางของเขตพื้นที่การศึกษา
3. ดำเนินการจัดการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบ ตามความเมาะสม  
    และศักยภาพของสถานศึกษา
4. รวมทั้งเชื่อมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกาาของบุคคล 
    ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
5. ติดตามประเมินผลการส่งเสริมประสานงานและการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
    และตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป