ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
1. ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจและจัดสำมะโนผู้เรียนที่เข้ารับบริการ
    ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา
2. จัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการทำสำมโนผู้เรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
4. เสนอข้อมูลสารสนเทศจากการทำสำมะโนผู้เรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ