ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
การจัดระบบการบริหาร
1. ศึกษา วิเคาระห์โครงสร้าง ภาระกิจการดำเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพการศึกษา
2. วางแผน ออกแบบ การจัดระบบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการภายใน ระบบการทำงาน
    และการบริหารงานของสถานศึกษา
3. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ
4. ติดตามประเมินผล และปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาองค์กร
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาองค์กร
    ของสถานศึกษา
2. กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี
    และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถาน
    ศึกษา 
3. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจคติ ความสามารถที่เหมาะสมกับ  
    โครงสร้าง ภารกิจ เทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
4. กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการพัมนาองค์กรเป็นระยะๆ อย่างต่อ
    เนื่องและอย่างสม่ำเสมอ
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและ
    มีประสิทธิภาพ