ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การดำเนินงานธุรการ
การดำเนินงานธุรการ
การดำเนินงานธุรการ
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฏหมาย แนวปฏิบัติที่          
    เกี่ยวข้อง
2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำ
    เทคโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม
3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนา ให้มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่ 
    กำหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็วประหยัด และคุมค่า
4. ติดตามประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ