ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตร 2551

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 641.75 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา ปี 2555-2556

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.78 KB
รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อปี 2555-2556

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.36 KB
คะแนน O-Net ปี 2555

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.32 KB
คะแนน O-Net ปี 2555 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.94 KB
คะแนน O-Net ปี 2555 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.61 KB
คะแนน O-Net ปี 2555 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.47 KB
คะแนน O-Net ปี 2555 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบระดับโรงเรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.79 KB
คะแนน O-Net ปี 2555 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.08 KB
คะแนน O-Net ปี 2556 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.34 KB
คะแนน O-Net ปี 2556 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.56 KB
คะแนน O-Net ปี 2556 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบระดับโรงเรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.65 KB
คะแนน O-Net ปี 2556 ผลการทดสอบ O-net รายบุคคล

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.17 KB
คะแนน O-Net ปี 2556 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อระดับโรงเรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315.91 KB
คะแนน O-Net ปี 2556 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.05 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ปีการศึกษา 2555
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ปีการศึกษา 2556