ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิจัยในชั้นเรียน
การใช้ชุดเกมเพลงในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ป.3/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.3 เรื่องการบวกโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 734.99 KB
การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้าน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.35 MB
การเปรียบเทียบผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ทักษะการสื่อสาร ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2 ที่เรียนเรื่อง My family โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 – STEPs
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 666.58 KB
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ระบบย่อยอาหารและขับถ่าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.73 MB
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์เรื่องลม ฟ้า อากาศ และ วัฏจักรของน้้า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 563.99 KB
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่เรียนเรื่อง การปั้นและการแกะสลัก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 – STEPs
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 857.16 KB
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.08 MB
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 874.91 KB