ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มี.ค. 62 กิจกรรมวันปิดภาคเรียน
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
11 มี.ค. 62 ถึง 14 มี.ค. 62 สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2561
ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
24 ก.พ. 62 บ้านสานรัก
โรงเรียนอนุบลาน้องหญิง (ฝ่ายอนุบาล) โรงเรียนอนุบาลน้อหญิง
21 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 เข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง (ฝ่ายประถม) โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
16 ก.พ. 62 แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ที่ บุรีรัมย์
สำนักงานตณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
02 ก.พ. 62 นักเรียน ป.6 สอบ O-NET
ชุดนักเรียน สถาบันทดสอบทางการศึกษา